یوسف علیه الاسلام

یوسف علیه الاسلام

ای صاحب فال قومی بر تو منافقند و حسد میبرند ولی بشارت باد ترا که بر ایشان ظفریابی اگر چه این ساعت خاطر پریشان داری در این هفته براحت برسی اما یک گروه با تو خویشی کرده اند ولی خلاف آن رفتار میکنند و ظفر نمی یابند و تو دل بر آنها بسته ای خدای تعالی ترا یاری میکند و بزرگی را با تو همراه سازد  که از آن راحت یابی و ترا سفری در پیش است اگر نقصانی بتو رسد بخیر گذرد و شاد گردی اما نرفتن سفر بهتر است زیرا خیری در این کار نیست و پراکندگی زیاد دارد و فعلا از عقیده خود صرف نظر کن که تا پنج روز دیگر طالعت نحس است و پس از آن در روزی به روی تو گشاده شود و از دوستان و بزرگان شاد شوی سخن دوستان بشنو که تو را نفع رسانند و از مکر شخصی سیاه چهره و باریک اندام که مویش کم باشد و زخمی بر سرداشته باشد ایمن مباش از چنین شخصی و  از دیگران چند روزی دوری کن و اگر از تو چیزی غایب شده بتو باز رسد غم مخور دو سه هفته در این صبر کن در خیر و سلامتی بر تو باز شود روز یکشنبه و جمعه بر تو مبارک است.

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است