فالنامه انبیاء از کتاب قدیمی

* فالنامه انبیاء بهترین فالی است که در کثب بسیار قدیم نقل شده و عده طرفداران آن هر روز افزایش یافته و در کتاب مجمع الدعوه نیز نوشته اند:

طریقه استخراج فالنامه انبیاء

اول خواندن سوره حمد و خواندن آیه -(وعنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ماتسقط من ورقه لایعلمها و لاحبه فی ظلمات الارض و لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین) سوره انعام آیه ۵۹-و بعد نیت کرده و انگشت دست راست را روی یکی از اسامی پیغمبران گذارده و سپس رجوع به نام و شرح همان پیغمبر نماید تا خوب و بد آن معلوم شود.

جدول اسامی پیغمبران

آدم ع شیث عادریس ع نوح ع

هود عصالح عابراهیم عاسماعیل ع

اسحاق عیعقوب عیوسف عایوب ع

شعیب عموسی عهارون عداود ع

سلیمان عالیاس ع خضر عزکریا ع

یحیی ععیسی عیونس عمحمد ص

کپی کردن مطالب سایت با ذکر نام و لینک سایت بلامانع است